2010-02-15

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor

Bäste Carl B Hamilton,

I den aktuella motionsperioden har det inkommit 22 motioner från partier både ur regeringsalliansen och ur oppositionen som alla står i direkt samband med minerallagen.

Det som Ni i näringsutskottet nu kommer att utreda på en politisk och teoretisk nivå har varit en del av vårt dagliga liv ända sedan 2007 då Shell beviljades undersökningstillstånd efter fossilgas på 25 procent av Skånes yta.

Från att i början ha varit enskilda berörda och engagerade personer har nätverket Heaven or sHell, en politisk och religiös oberoende förening bildats med syfte att stoppa all utvinning av fossilgas i Skåne och framför allt att få tillstånda en förändring av minerallagen så att mark- och sakägare, kommuner och länsstyrelser får rätten att stoppa prospekteringsprojekt.

Hela förloppet av det aktuella fallet i Skåne har visat att dagens minerallag och miljölagar varken harmoniserar tillsammans eller fungerar för att garantera rättssäkerheten för berörda invånare.

Bergsstatens undersökningstillstånd kom till utan någon som helst prövning av miljöaspekter eller lämpligheten av undersökningsområdet. Det är inte nödvändigt enligt minerallagen. Dessvärre hölls inget samråd med sakägare, inte heller detta krävs i minerallagen för undersökning av gasförekomster. Förvisso hade bland annat länsstyrelsen i Skåne, LRF och Villaägarnas riksförbund möjligheten att komma in med remissvar till bergsstaten. Deras negativa hållning hade dock inget inflytande på bergmästarens beslut.

Då provborrning efter fossilgas enligt en förändring av miljöbalken år 2007 inte längre är tillståndspliktig har det numera blivit så att 3 skånska kommuner, Sjöbo, Hörby och Tomelilla ska hantera en anmälan av miljöfarlig verksamhet. De närboende, Heaven or sHell samt 2 av dessa kommuner har använt och håller i skrivande stund ännu på att använda sig av alla juridiska möjligheter i denna process för att förhindra den planerade verksamheten som står i total kontrast mot gällande nationella, regionala och kommunala miljömål.

En samsyn bland alla partier finns, vilket visar att detta är en politisk, dock ej partipolitisk, fråga men minerallagen står emot allas gemensamma interesse att möjliggöra en hållbar utveckling i Skåne och i hela Sverige.

För de direkt drabbade människorna kring de 3 provborrningsplatserna har tilltron till Sveriges lagstiftning och rättssäkerheten försvunnit. Kvar finns en stark oro över framtiden, hur hälsan och miljön kommer att gestalta sig efter Shells framfart.

Det är inte minst i dessa människors namn som vi ber Er att ta de inkomna motionerna som ett stöd för en förändring av minerallagen. För att möta den aktuella klimatsituationen i Sverige och världen krävs en anpassning av minerallagen som möjliggör en tydlig utfasning av de fossila bränslena.

Med vänliga hälsningar
Carl Piper, ordförande nätverket Heaven or sHell
Anita Ullmann Kradjian, aktiv i nätverket Heaven or sHell