I maj 2008 beviljade Bergsstaten enligt minerallagen ett 3-årigt undersökningstillstånd för området Colonussänkan och Höllvikengraven. Det betyder att 25 procent av Skånes areal är inmutade av Shell Exploration and Production AB. Beslutet överklagades ända upp till regeringsrätten som bestämde att inte behandla ärendet. Undersökningstillståndet kvarstår därmed till maj 2011.

Tillståndet ger Shell ensamrätt till de mineraler som hittas i området.

I ett första skede gjordes vid årsslutet 2008 seismiska mätningar som skulle ge upplysning över berggrundens struktur längs utvalda vägar. Shell valde därefter ut tre områden inom Sjöbo, Hörby och Tomelilla kommun som skulle vara lämpliga för en provborrning och tog kontakt med diverse markägare. Efter att ha kommit överens med tre personer gjordes en arbetsplan som delgavs markägarna. Markägarna hade sedan tre veckor på sig att göra invändningar mot arbetsplanen. Hade Shell och markägaren inte kommit överens hade Bergmästaren behövt pröva arbetsplanen.

Skulle du som markägare en dag hamna i en situation där ett företag vill göra undersökningar, eller till och med företa utvinning, på din mark, är det därför viktigt att veta att du inte är tvungen att skriva på några papper eller avtal.

Förutom i Sjöbo var kommunerna och deras politiker oavsett partitillhörighet emot Shells planer. Eftersom det inte finns ett kommunalt vetorätt när det gäller fossilgas var deras motstånd tyvärr inte till någon hjälp.
Skånes första provborrning efter fossilgas gick av stapeln i november 2009 i Ry, Sjöbo kommun, och följdes av provborrningar i Oderup, Hörby kommun, och Hedeberga, Tomelilla kommun.
Protesterna har varit massiva från grannar i områdena och rättsliga processer pågår ännu. Du kan ta del av denna juridiska resa på vår hemsida under kategorin Överklaganden.

Hur det gick för de närboende kan du läsa under respektive kommun. Där hittar du även Shells slutrapporter ur vilka det framgår att det fanns stora avvikelser bland annat gällande tid, antalet transporter och användning av diesel. Vad vi från Heaven or sHell gjorde under tiden kan du se under kategorin Historia.
Nu gäller det att se på framtiden. Än så länge har Shell inte presenterat resultaten från provborrningarna. Borrkärnorna skickades för analys till ett laboratorium i Wales och resultaten lär offentliggöras under våren 2011.
Det återstår att se om Shell ansöker om en förlängning av undersökningstillståndet. Det skulle innebära att flera provborrningar, eller till och med testutvinning, genomförs. En annan möjlighet är att Shell söker tillstånd för utvinning. En tredje vore att Shell väljer att avsluta projektet. Förutom dessa alternativ skulle Shell kunna sälja rätten till den inmutade arealen till ett annat företag.

25 mars 2011: Det blir ingen gasutvinning i Skåne. Shell har i dag meddelat Bergsstaten att man inte går vidare med sitt naturgasprojekt.

Till vänster: 25 procent av Skånes areal är inmutad av Shell. Tre provborrningar är än så länge genomförda; i  Sjöbo, Hörby och Tomlillas kommun.

Ladda ner Ansökan från Shell (pdf).
Ladda ner Bergstatens beslut (pdf).
Detaljerad karta i nytt fönster.
Karta seismiska mätningar i nytt fönster.