2010-09-02

Dyrare att transportera biogas via naturgasledning

Samspelet mellan biogas och naturgas berörs i det förslag till biogasstrategi som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket lämnade till regeringen i går.

Myndigheterna skriver att uppfattningen om att distribution av biogas i ett befintligt gassystem skulle leda till bättre lönsamhet för aktörerna ”inte generellt är sann”. Detta står i kontrast till Energigas Sveriges ofta upprepade påstående om att naturgasen ”banar väg för biogasens utveckling”.

Ur biogasleverantörens synpunkt kan en naturgasledning, enligt myndigheterna, bli ett dyrare alternativ än egen ledning eller flaktransport. När det gäller transport av biogas via naturgasnätet skriver myndigheterna bland annat:

”Ofta framställs en sådan distribution som en närmast nödvändig förutsättning för att hålla nere distributionskostnaden. Men detta är bara sant under vissa förutsättningar, nämligen att gasen matas in i ett lokalt distributionsnät och sedan matas ut på ett annat ställe i samma lokala nät. Skall gasen matas in i ett lokalt nät för att matas ut på ett annat nät blir kostnaden hög, eftersom kunden i det fallet måste betala nätavgift i två lokala nät och en stamnätsavgift. Men inte ens om gasen enbart transporteras i ett lokalt nät behöver detta vara särskilt fördelaktigt.

Enligt gasföreningens uppgifter kostar biogas transporterad på naturgasnätet knappt 1 öre/km. dvs. ungefär lika mycket som en flaktransport. Till detta skall läggas kostnaden för att leda gasen fram till gasnätet. Ur rågasleverantörens synpunkt kan därför en naturgasledning bli ett dyrare alternativ än egen ledning eller flaktransport.”

Läs rapporten ”Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi” (pdf)