Så här skriver Elisabeth Wanneby på Öland på sin blogg:

Bergsstaten har beslutat att bevilja företaget Gripen Gas AB undersökningstillstånd enligt minerallagen avseende förekomsten av gas på Öland.
Det är inga små områden som ska undersökas, sammanlagt är det 18592 ha som ska/kan undersökas enligt beslutet. Drabbas av detta gör båda de öländska kommunerna, Borgholm och Mörbylånga.

För att bättre förstå gasborrningens konsekvenser, se denna korta men informativa film:

http://www.youtube.com/heavenorshell#p/u/1/kyrahZYFa-8

För att sätta sig in i tidigare rättsprocesser i Sverige avseende gas finns denna länk tillgänglig:

http://heavenorshell.se/rattsprocessen

Ölandskommunernas miljöchefer har båda avstyrkt Bergsstaten att besluta om tillstånd.

Länsstyrelsen har varit tydlig i sitt yttrande till Berggstaten, Länsstyrelsen identifierar sammantaget följande:

Flera naturreservat
Områden med natura 2000
Strandskydd
Skogsvårdsstyrelsens biotopskydd
Riksintressen: friluftsliv, obruten kust, turism och rörligt friluftsliv, naturvård
Rödlistande arter OBS! MÅNGFALD!
Fornlämningar
Erästtningsmark inom EU:s miljöstöd
Naturvårdsplan Öland
Nationellt bevarandeplan
Kommunala kulturmiljöprogram
Åtgärdsprogram för hotade arter
Grusinventering klass 1, måste skyddas
LAndskapsbildsskydd
Bevarandeprogram för odlingslandskapet
Områden med nyckelbiotopsinventeringar och sumpskogsinventeringar
NAtionellt bevarandeplan för odlingslandskapet

Länsstyrelsen anser att Öland ska som helhet ses som något unik och skyddsvärt i sig.

Det finns en anledning till att Öland klassas som världsarv (Min anmärkning)

Bergsstaten har givit ett mycket vidlyftigt tillstånd. Nästan 19000 ha är helt omöjligt att överblicka konsekvenserna av.

Att ge sig ut med stora maskiner i det öländska landskapet, kommer att påverka de känsliga kalkmarkerna på ett irreparabelt sätt. Maskinerna är tunga och kommer att göra märken, uppläggningar som inte kommer att försvinna. Alla som gått på kalkmark vet att en enda traktor gör märken i åratal efteråt. Det går inte att återställa, skadan vid provborrning är där för att stanna.

Vad värre är, varför pratar ingen på LT om de skador som kan ske på grundvatten och på befintliga brunnar inom det område där Gripen Gas tänker provborra?
När man borrar kommer man att behöva pumpa bort vatten. Vad det kan innebära för brunnar som står i hydraulisk kontakt med provborrhålet kan vi inte veta.
Men vi vet att Öland, liksom Gotland vilar på en kalkstensberggrund och att den är sprickig. Det innebär att vatten kan rinna snabbt åt olika håll om nya sprickor bildas och att brunnar kan sina när man borrar efter vatten.
Vi vet inte vilka risker som det innebär när ett gasföretag får tillåtlighet i den här omfattningen, men vi vet att det är riskfyllt och att det är människor och djur som kommer att drabbas om vattnet försvinner eller sinar i brunnarna.

Lika lite vet vi om gas vid provborrning kommer att läcka i kalkstenslager och påverka andra brunnar, men vi vet att det har hänt på Öland.

Då har vi inte ens berört alla de faktorer som länsstyrelsen har skrivit i sitt yttrande. Faktorer som skulle innebära förluster för dem som bor och verkar på Öland och som har sin utkomst i näringar som är beroende av att Öland bevaras och utvecklas utifrån de faktorerna.

Kalmar län har höga ambitioner att vara ett fossilfritt län.
Vi kan inte byta ut olja och bensin mot annan fossil verksamhet och utvinning, det vore att gasa sig in i framtiden och det kan bara vara en återvändsgränd.

Det Öland och Kalmar län behöver är inte gasutvinning som hotar vatten – vårt viktigaste livsmedel.
Vi behöver en utveckling av landsbygden på landsbygdens egna villkor och där vi bevara biologisk mångfald och ser det om viktig faktor när vi utvecklar företagande och boende.

Det märkliga är att SGU, Sveriges Geologiska Undersökning tydligt för bara några dagar sedan i media annonserade att:

Sinande vattenbrunnar har blivit ett allt vanligare problem i många kustkommuner där fritidshus omvandlats till permanentboenden.

Därför ska Kungliga Tekniska Högskolan och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) i höst ta fram en karta, som ska visa vilka områden som riskerar att drabbas av vattenbrist på sommaren.

-Kommuner, länsstyrelser och allmänheten ska kunna se vilka områden som är känsliga, säger Göran Risberg, hydrolog på SGU, till Dagens Nyheter.

När man ringer till Bergsstaten svarar telefonisten ”Välkommen till SGU.”

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

Om man goolgar vattenbrist + öland får man fram en mängd undersökningar, rapporter och uttalande som berättar om att det snarare en regel än ett undantag att Öland tillsammans med Gotland på somrar och höstar drabbas av vattenbrist och begränsingar.

Är det rätt väg att gå, att kartlägga vattenbristen, samtidigt som man vet att den redan existerar och utfärda beslut som kan innebära försämringar för vatten?
Är det rätt väg att gå, att göra irreparabla ingrepp i naturen?
Är det rätt väg att gå, för människors framtida levnad på Öland och Ölands utveckling?

Vi kan inte arbeta med skyddslappar på ögonen.