Heaven or sHell har sedan 2009 påpekat behovet av förändringar i minerallagen och antog regeringens inbjudan att delta i det pågående arbetet att ta fram en nationell mineralstrategi vilket beskrivs så här:

Regeringen arbetar under 2012 med att ta fram en strategi för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. Arbetet leds av Näringsdepartementet och sker i samverkan med övriga departement. Sveriges geologiska undersökning (SGU) bistår regeringen i utarbetandet av mineralstrategin. Regioner, lärosäten, länsstyrelser och berörda aktörer inbjuds att inkomma med inspel till arbetet.

Vi har deltagit vid det avslutande dialogmötet i Uppsala den 16 september och dessutom lämnat våra synpunkter till näringsdepartementet.

Sammanlagt har 32 berörda kommit med inspel till utredningen, därbland länsstyrelser och myndigheter, men även  LRF och Sametinget. Heaven or sHell och Urbergsgruppen är de enda miljöorganisationerna på denna lista. Samtliga inspel kan läsas på regeringens hemsida här.

Heaven or sHells inspel tar upp följande punkter:

• Näringsdepartementet bör belysa den helt avgörande frågan om en kommunal vetorätt.

• Minerallagens användande av sakägarbegreppet måste utvidgas till begreppet ”den berörda allmänheten”, såsom den definieras av EU.

• Informationsplikten bör gälla samtliga mineraler, vilket betyder att information måste gå ut till alla fastighetsägare i undersökningsområdet.

• Det bör ställas krav på prospektörer att redan i ansökningsskedet presentera miljökonsekvensbeskrivning.

• Information om en planerad prospektering och dess utförande samt möjliga miljökonsekvenser bör meddelas av neutral part, exempelvis länsstyrelsen eller Naturvårdverket istället för som idag överlåtas till prospektören, som enbart företräder sina egna intressen.

• Kommuners och länsstyrelsers kompetens att hantera ansökningar bör stärkas.

• Rättsprocessen av tillståndsprövningen måste avslutas innan vidare prospektering genomförs.

• Det bör ställas saklighets- och öppenhetskrav på de opinions- och attitydmätningar som genomförs av de ofta resursstarka prospektörerna.

Mera om dialogmötet i Uppsala som hade fokus på miljöprövning och andra nyttjande- och bevarandeintressen kan läsas här.

Samtlig information kring regeringens arbete med mineralstrategin finns här.