Skiffergas, en typ av icke-konventionell gas som finns i ett skifferlager djupt under jorden, framställs ofta som den nya lösningen för världens energiförsörjning. Men trots att allt fler stora företag driver på för att utveckla skiffergasproduktion världen över utgör produktionen allvarliga hot mot klimatet, miljön och lokalsamhällen.

De gröna/EFA i Europaparlamentet vill, tillsammans med de europeiska frivilligorganisationerna Friends of the Earth Europe, Food and Water Europe och Health and Environment Alliance, visa på de oåterkalleliga konsekvenser som utvecklingen av den här nya energikällan kan föra med sig. Tillsammans kräver vi ett omedelbart förbud mot fracking och skiffergas i Europa… och i världen.