Maud Olofsson och den norska olje- och energiministern Terje Riis-Johansen. Bild: Sandra Baqirjazid

Denna fråga angående Bergsstatens befogenheter ställde riksdagsmannen Göran Persson i Simrishamn (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) i februari 2010:

Bergsstaten är det särskilda beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör provborrning, prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. På olika ställen i landet har företag fått tillstånd att provborra efter mineraler eller naturgas. I Skåne har till exempel Shell fått tillstånd att provborra efter naturgas i Sjöbo kommun. Utvecklingen är oroande då nästa steg kan vara en fullskalig utvinning av gas eller mineraler. Det leder till oro och protester bland ortsbefolkningen, som oroas över sin hembygds framtid, den allmänna tillgången till värdefull natur och miljö, konsekvenser för vattenförsörjning m.m.
Mot den bakgrunden bör Bergsstatens arbetsuppgifter och befogenheter ses över i syfte att öka befogenheterna i tillståndsgivningen för regionala myndigheter som bättre känner förhållandena i den lokala miljön och dess befolkning.
Min fråga till näringsministern är därför:
Vilka initiativ är näringsministern beredd att ta i syfte att öka det regionala och lokala inflytandet över Bergsstatens befogenheter när det gäller prospektering och utvinning av mineraler?

Ur näringsministerns svar kom det fram att hon inte såg något behov av en förändring av minerallagen:

Jag följer utvecklingen av minerallagens tillämpning och ser för närvarande ingen anledning att se över Bergmästarens befogenheter enligt minerallagen. Jag har informerat mig om att Bergmästaren noga följer att denna lokala förankring sker.

Vi håller absolut inte med henne utan är tacksamma för att frågan lyfts upp igen, även under denna nya mandatperiod.