Video på YouTube från ”A True Pipeliner”

Vid en framtida gasutvinning kommer gasen att föras fram genom landskapet i nergrävda pipelines. Markägare har inte rätt att säga nej om Shell vill komma fram över deras mark.

Förutom skogsskövling vid nedgrävning och den allmänna olycks- och explosionsrisken är det så att pipelines blir oanvändbara med tiden eftersom de blir radioaktiva av den långlivade blyisotop som finns i sönderfallskedjan från radongas. Radonet ur alunskiffern följer med gasen när den utvinns. Den eventuella synergieffekten för biogasproduktionen som kan uppstå då man transporterar gas i samma pipelines faller därför bort.

Trots denna problematik hävdas om och om igen att fossilgasens rörnät kan bana vägen för biogasens utveckling. Under hösten 2010 har dock Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket konstaterat att den gemensamma användningen av pipelines blir ett dyrare alternativ för biogasproducenter än egen ledning eller flaktransport.  Läs vårt nyhetsbrev.

Vill du läsa mera om pipelines kan du hitta artiklar i vår länksamling på Delicious.