Bild: Holger Staffansson

Det finns bara en möjlighet att ändra den situation vi har idag och som har lett till att provborrningar genomfördes även i kommuner som motsatte sig. Vi behöver en ändring av minerallagen. Läs mera om lagen på vår hemsida. Det hör till uppgifterna för våra folkvalda riksdagsledamöter att ta hand om detta.

Så här står det på riksdagens hemsida:

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar… Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte upphävas eller ändras på annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Det finns olika möjligheter att sätta igång en lagändring. Förslag kan antingen komma från regeringen eller genom motioner som riksdagsledamöterna kan lämna in. Beroende på vilket område som berörs av lagen hamnar förslag eller motioner först i ett av riksdagens utskott där de genomgås. Minerallagen tillhör näringsutskottet.

Utskottet lämnar sedan ett förslag till beslut. Detta diskuteras i kammaren där riksdagen fattar sitt beslut genom omröstning.

Under våren 2011 behandlas ett antal motioner angående minerallagen i näringsutskottet och vi uppmuntrar alla att ta kontakt med ledamöterna för att berätta hur man själv ser på saken. Vi har förberett en mall med samtliga adresser som du hittar på hemsidans första sida.