Näringsutskottet har justerat sitt betänkande om mineralpolitiska frågor. Motionerna om kommunal vetorätt mot utvinning av fossilgas och för ett nationellt förbud mot utvinning av fossil energi har inte fått stöd av utskottsmajoriteten. Bara MP och V vill förbjuda utvinning av fossil energi. Det enda utskottet anser bör förbättras är informationen till kommuner och markägare.

– Det är mycket förvånande att näringsutskottet, med våra allvarliga klimatproblem och med bristande kommunalt inflytande, anser att det bara är informationen till kommuner och markägare som bör ses över i minerallagen. Som om hela problemet beror på bristande information, säger Carl Piper, ordförande Heaven or sHell.

När det gäller utvinning av fossil energi skriver utskottsmajoriteten att ”såväl det globala klimatet som människors närmiljö är beroende av att nyttjandet av kol, olja och gas reduceras.”.

– Det är en klar framgång att riksdagsmajoriteten vill minska den nuvarande användningen av fossilgas, vilket går rakt emot Shells tidigare planer på gasutvinning i Skåne, men samtidigt är det märkligt att den inte ställer sig bakom ett enda konkret förslag för att uppnå denna minskning, säger Carl Piper.

Utskottsmajoriteten skriver: ”Gällande restriktivitet när det gäller att låta naturgas spela mer än en marginell roll i det svenska energisystemet är, enligt utskottets uppfattning, tillräckligt för att det ska vara obehövligt att lagstifta mot utvinning av såväl naturgas som andra fossila bränslen.”

Socialdemokraterna har lämnat in ett särskilt yttrande som vänder sig tydligt mot fossilgas: ” Sverige måste ha mycket höga ambitioner när det gäller att utveckla förnybara alternativ till dagens fossila energikällor. Enligt vår uppfattning är det omöjligt att bevara trovärdigheten på detta område om storskalig utvinning av fossil energi blir verklighet i Sverige. Vi ser därför inte sådan utvinning som realistisk under överskådlig framtid. De slutsatser som på kommersiella grunder har dragits efter provborrningar efter naturgas i Skåne talar också för att fossilenergiutvinning i Sverige endast kan bli en marginell företeelse.”

– Det är bra att Socialdemokraterna står fast vid sitt motstånd mot fossilgas. Ett kommunalt veto mot utvinning av fossilgas skulle flytta beslutet närmre de som berörs av utvinningen. Det är social demokrati, som Håkan Juholt brinner för. Därför hoppas vi nu att Socialdemokraterna ändrar sig och tar ställning för ett kommunalt veto, säger Carl Piper.

MP och V har gemensamt lämnat in en reservation som tillstyrker förslaget om ett förbud mot utvinning av fossil energi (MP:s motion N439 yrkande 2).

Läs riksdagens pressmeddelande om näringsutskottets betänkande

Läs Miljöpartiets Motion 2010/11:N439 Modernisering av minerallagen och förbud mot utvinning av kol, fossilgas och olja