Hur ser det ut i Groningen?

SVAR:
I Groningen borrar man i en relativt porös sandsten på stort djup. För att minska antalet borrhål på ytan borrar man först vertikalt ner till gasförande lager och sedan horisontellt åt olika håll. Efter borrningen trycks en kemikalieblandad med sandkorn ner i borrhålet med så högt tryck att berggrunden kring borrhålen spricker upp. Detta för att gasen senare ska kunna sippra ut i sprickorna där sandkornen hindrar sprickorna att sluta sig. Under denna process, som kallas fracking, försvinner en stor del av tryckvätskan ut i berget genom nya och gamla sprickor och håligheter. En del når upp till ytan och kan förorena brunnar och vattentäkter. Gas och kemikalier kan spridas på ett okontrollerbart sätt.