2010-11-04

En moderat och en kristdemokrat vill stärka äganderätten för markägarna. En socialdemokrat vill ha ett kommunalt veto mot utvinning av fossilgas, ett förslag som stöds av en centerpartist och av Miljöpartiet. MP vill dessutom förbjuda utvinning av fossilgas – ett förslag som även får stöd av Vänsterpartiet. Shells planer på gasutvinning i Skåne har lämnat tydliga spår i årets allmänna motionsskörd.

– Opinionen mot Shells planer på att utvinna fossilgas i Skåne är stark. Vi välkomnar att frågan nu kommer upp i riksdagen, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

13 motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden behandlar frågor om utvinning av fossilgas, myndigheten Bergsstaten (som ger tillstånd för prospektering och utvinning) och minerallagen (den lag som styr tillståndsgivningen).

I riksdagsmotionerna kan man bland annat läsa följande:

”Regeringen bör tillsätta en utredning om minerallagen i syfte att tillföra en vetorätt för länsstyrelser och kommuner mot prospektering och utvinning”, skriver miljöpartisterna Ulf Holm, Valter Mutt, Jan Lindholm och Lise Nordin i en gemensam partimotion från Miljöpartiet.

”Det finns en omfattande opinion mot Shells planer på gasutvinning i Skåne. /…/ Vi menar att regeringen inte bör godkänna en storskalig utvinning av fossila bränslen i Sverige, exempelvis Shells planer på att utvinna fossil naturgas i Skåne”, skriver vänsterpartisterna Jens Holm, Kent Persson, Jonas Sjöstedt, Siv Holma, Torbjörn Björlund, Hans Linde i en partimotion från Vänsterpartiet.

”I Skåne har det multinationella företaget Shell riktat in sig på att utvinna naturgas, trots att detta går stick i stäv mot flera berörda kommuners vilja. /…/ Det är nu dags att vi ger Sveriges kommuner vetorätt när det gäller utvinning av fossil energi”, skriver socialdemokraten Hillevi Larsson.

Flera av riksdagsledamöterna från allianspartierna vill ändra i minerallagen och en centerpartist vill lägga ned Bergsstaten och överlåta tillståndsgivning för prospektering och utvinning till länsstyrelserna.

”Länsstyrelserna, och senare regionerna när vi har nått fram till en regionindelning av vårt land, bör få ta över Bergsstatens tillståndsgivning medan kommunerna får möjlighet att utöva sitt planmonopol även vad gäller prospektering och utvinning”, anser centerpartisten Johan Linander.

”Markägare som har mineraltillgångar på sin mark ska i större utsträckning äga rätten till fyndigheten…”, skriver moderaten Katarina Brännström.

– Vi skapar inte ett hållbart samhälle genom utvinning av fossila bränslen. Därför bör kommuner och länsstyrelser få vetorätt mot prospektering och utvinning av fossilgas, säger Carl Piper.

Utdrag från relevanta motioner finns nedan.

Motioner avseende prospektering/utvinning av fossilgas och minerallagen

Nedan listas riksdagsmotioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2010/2011 och som tar upp frågor om prospektering, provborrning och utvinning av fossilgas.

Motion 2010/11:N436 Miljöanpassande av minerallagen
Av Ulf Holm, Valter Mutt, Jan Lindholm och Lise Nordin (MP), den 27 oktober 2010.
”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om minerallagen i syfte att tillföra en vetorätt för länsstyrelser och kommuner mot prospektering och utvinning.”  ”Prospekteringsverksamheten har gett upphov till en kraftfull opinionsbildning. Senast i raden
är Nätverket HEAVEN OR sHELL som består av människor från Hörby, Tomelilla och Sjöbo. Mot bakgrund av klimatsituationen och nödvändigheten av att fasa ut de fossila energislagen och i stället lyfta fram de förnybara energislagen ter sig denna provborrning och eventuella utvinning förankrad i ett bakåtsträvande tankesätt.”

Motion 2010/11:N439 Modernisering av minerallagen och förbud mot utvinning av kol, fossilgas och olja
Av Gustav Fridolin, Åsa Romson, Jan Lindholm och Lise Nordin (MP), den 27 oktober 2010.
”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om en modernisering av minerallagen i syfte att i första hand stärka miljöhänsynen.” ”Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av minerallagen (1991:45) som tydligt förbjuder prospektering och utvinning av kol, fossilgas och olja.” ”Trots det pågår jakt efter fossilgas på två platser i Sverige; dels i Skåne av oljebolaget Shell och dels i Östergötland av Gripen gas. Den 5:e oktober 2010 rapporterade TT och flera skånska dagstidningar att Shell förbereder en storskalig utvinning av fossilgas för en period av 10 till 20 år.” ”Vi anser därför att det behövs en ändring av minerallagen (1991:45) som tydligt förbjuder utvinning av kol, fossilgas och olja samt prospektering efter sådana fyndigheter i Sverige.”

Motion 2010/11:N414 Kommunal vetorätt mot utvinning av fossil energi
Av Hillevi Larsson (S), den 27 oktober 2010.
”I Skåne har det multinationella företaget Shell riktat in sig på att utvinna naturgas, trots att detta går stick i stäv mot flera berörda kommuners vilja. Shell drivs av rent vinstintresse och har på andra håll i världen gjort sig kända för långtgående exploatering utan att de tagit något ansvar för konsekvenserna.” ”Det är nu dags att vi ger Sveriges kommuner vetorätt när det gäller utvinning av fossil energi. Det skulle långsiktigt vara bra för klimatet och miljön och ge kommunerna verktyg att stå emot långtgående exploatering från storföretag i vinstsyfte.”

Motion 2010/11:MJ432 Förstärkt talerätt för miljöorganisationer
Av Gustav Fridolin, Åsa Romson och Jan Lindholm (MP), den 27 oktober 2010.
”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör göra en bred översyn av miljöorganisationernas talerätt i syfte att bredda talerätten.” ”En aktuell fråga är miljöorganisationers rätt att överklaga beslut om prospekteringstillstånd enligt minerallagen. (borde det inte vara självklart)”

Motion 2010/11:C311 Levande landsbygd
Av Irene Oskarsson (KD), den 26 oktober 2010.
”Minerallagen tar för lite hänsyn till äganderätten. I Australien, som är en av världens största producenter av mineraler, krävs alltid fastighetsägarens tillstånd innan arbeten får påbörjas på privat mark.” ”Det är ett problem att överklagandeprocesserna kan ta lång tid. Det behövs därför en tidsgräns för hur lång tid det får ta från att någon ansöker om koncession till dess att mineralutvinning får påbörjas.”

Motion 2010/11:N275 Miljöhänsyn i minerallagen
Av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), den 26 oktober 2010.
”För att undvika att provborrningar genomförs där sedan miljötillstånd för uttag och brytning nekas är det bättre av såväl kostnadsskäl som miljöskäl att miljötillstånd prövas redan vid ansökan om provborrning.”

Motion 2010/11:N252 Äganderätt vid mineralfyndigheter
Av Katarina Brännström (M), den 25 oktober 2010.
”Markägare som har mineraltillgångar på sin mark ska i större utsträckning äga rätten till fyndigheten och jag vill verka för en stärkt äganderätt.”

Motion 2010/11:N243 Ändringar i minerallagen
Av Bo Bernhardsson (S), den 21 oktober 2010.
”I Skåne har Länsstyrelsen ställt sig tveksam till att provborrningar genomförs men inte ens det kan stoppa projektörerna utan det är Bergsstatens ord som gäller. Minerallagen borde ses över i syfte att hänsyn även tas till andra intressen än de direkt kommersiella.”


Motion 2010/11:N220 Minskning av oljeförbrukningen

Av Jan Lindholm (MP), den 21 oktober 2010.
”Slutsatsen regeringen borde dra är att det inte finns något utrymme kvar för konsumtion av de reserver av olja, naturgas och kol som mänskligheten redan har lokaliserat och kapitaliserat i världsekonomin.”

Motion 2010/11:Sk327 Ersättning för skador som uppstår vid utvinning av naturresurser
Av Marie Nordén (S), den 21 oktober 2010.
”Exploatörer som vill utvinna vattenkraft, mineraler eller andra naturresurser regleras av skiftande regelverk. För utvinning av mineraler gäller minerallagen som i korthet innebär att exploatören ska stå för de skador som driften är orsaken till.”

Motion 2010/11:N279 Fossilutvinning i Sverige
Av Jens Holm, Kent Persson, Jonas Sjöstedt, Siv Holma, Torbjörn Björlund, Hans Linde (V), den 20 oktober 2010.
”Det finns en omfattande opinion mot Shells planer på gasutvinning i Skåne. Nätverket Heaven or sHell, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne och Fastighetsägarna Skåne har gjort gemensam sak mot den planerade gasutvinningen. Och på nationell nivå har Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Greenpeace agerat tillsammans mot
Shell.” ”Vi menar att regeringen inte bör godkänna en storskalig utvinning av fossila bränslen i Sverige, exempelvis Shells planer på att utvinna fossil naturgas i Skåne. Detta ska riksdagen ge regeringen till känna.”

Motion 2010/11:N379 Minerallagen
Av Krister Hammarbergh (M), den 20 oktober 2010.
”Minerallagen bör omarbetas så att syftet med att kompensera människor för den skada som gruvbrytningen innebär, också omfattar samtliga drabbade. De människor som idag inte kan avyttra sina fastigheter och därmed lider en förmögenhetsskada på grund av gruvdriften bör omfattas av rätten till inlösen och ersättning för uppkommen skada.”

Motion 2010/11:N206 Nedläggning av Bergsstaten
Av Johan Linander (C), den 18 oktober 2010.
”Länsstyrelserna, och senare regionerna när vi har nått fram till en regionindelning av vårt land, bör få ta över Bergsstatens tillståndsgivning medan kommunerna får möjlighet att utöva sitt planmonopol även vad gäller prospektering och utvinning.”