Riksdagsmotioner för ändringar av minerallagen

När tiden för att lämna in Riksdagsmotioner löpte ut i början av oktober 2011 märktes det att Heaven or sHells arbete inte gått obemärkt förbi, trots att Shell lagt ner sitt skånska gasprojekt. Flera riksdagsledamöter från olika partier pekar på svagheter i både minerallagen och miljöbalken och föreslår större eller mindre ändringar i lagstiftningen. I augusti tillsatte Regeringen en utredning för att se över minerallagen i syfte att förbättra informationen till kommuner och markägare i ett tidigt skede. Läs vårt pressmeddelande här

Fyra miljöpartister med Ulf Holm i spetsen skriver i sin motion Miljöanpassande av minerallagen ”Prospekteringsverksamheten har gett upphov till en kraftfull opinionsbildning. Senast i raden är nätverket Heaven or sHELL som består av människor från Hörby, Tomelilla och Sjöbo” och kräver att länsstyrelser och kommuner bör få vetorätt mot både prospektering och utvinning av mineraler. Dessutom menar de fyra miljöpartisterna att ”minerallagen bör utredas i syfte att försiktighetsprincipen och principerna för en långsiktigt hållbar utveckling skrivs in och överordnas andra aspekter på mineralhantering.” Läs MP-motionen här

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) föreslår i sin motion Miljökonsekvens vid tillämpning av minerallagen att ”För att förhindra att det uppstår situationer där ett miljötillstånd för uttag och brytning nekas efter att provborrning redan skett bör man se över möjligheten att genomföra miljöprövning redan vid ansökan om provborrning. Det skulle ge ett mer rimligt förfarande ut såväl kostnads- som miljösynpunkt.” Läs M-motionen här

Sverigedemokraterna Sven-Olof Sällström och Lars Isovaara föreslår i motionen Ändring i minerallagen att ”att mineralersättningen i minerallagen höjs från dagens 2 promille till 9 promille av beräknat värde av brytningen” och att ersättningen bör delas lika mellan markägare, kommun och landsting. Läs SD-motionen här

I två motioner från moderaterna och en från miljöpartiet pekas på att tillämpningen av miljöbalken är otillfredsställande och domstolsprocesserna är långsamma.

Oönskade effekter av miljölagstiftningen av Jan Ericson (M): Läs motionen

Effektivare process vid miljöprövning av Betty Malmberg (M): Läs motionen

Miljöbalken och miljöambitioner av Helena Leander (MP): Läs motionen