Bild från stock.xchng

Om två procent av naturgasen läcker är koldioxideffekterna på den globala uppvärmningen lika stora som användningen av kol.

Ett ofta förekommande argument i klimatdebatten är att om vi övergår från kol och olja till naturgas kommer koldioxideffekterna på klimatet att i det närmaste halveras. Detta stämmer säkert i laboratoriemiljö.

Men hur ser verkligheten ut?

Många vittnesmål från gasfälten handlar om läckande gas. I en rapport från Society of Chemical Industries framgår att man förlorar mellan 2 och 4 procent av gasen vid produktionen, i gasledningarna och vid konsumtion av gasen. Bara läckaget från ledningarna har av tidskriften Nature uppskattats till ca 1,5 procent av producerad naturgas i ryska och amerikanska pipelines.

Utsläppt koldioxid beräknas finnas kvar i atmosfären 50-100 år.

Ren metangas är 24 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid.

Metangasen oxideras till koldioxid och vattenånga. Efter 12 år finns 37 procent av den utsläppta gasen kvar med sin kraftiga växthuseffekt, medan resten har byggt på koldioxidförrådet.

Under en 20-årsperiod ger användning av naturgas jämfört med kol större global uppvärmning. Om läckaget är 4 procent ger gasalternativet 3 gånger större växthuseffekt än koleldningen!

Det här problemet har inte uppmärksammats tillräckligt vid beräkning av klimatförändringar. Nu vill den internationella klimatpanelen IPPC titta närmare på dessa fakta som helt kan förändra vår syn på användning av naturgas.

(Uppgifter tagna ur boken Revenge of Gaia av James Lovelock. Redaktionell bearbetning och översättning av Göran Gustafson.)