2011-02-03

På en fråga om Shells utvinning av fossilgas i Skåne svarade närings- och energiminister Maud Olofsson (C) att det inte ska vara en storskalig utbyggnad av gas i Sverige. Frågan diskuterades i en interpellationsdebatt i riksdagen i tisdags.

– Det står mycket tydligt i energipropositionen att det inte ska vara någon storskalig utbyggnad av gas i Sverige. Låt mig upprepa det. Det finns ingen anledning till det eftersom vi har så många andra resurser, sade näringsministern.

– Jag tror inte heller att det råder någon tvekan om vad regeringen tycker visavi företagen. De vet att det är det förnybara som ska komma fram, sade Olofsson i debattens sista inlägg.

Den tydliga markeringen mot Shell välkomnas av nätverket Heaven or sHell.

– Näringsministern sågar Shells satsningar på utvinning av fossilgas i Skåne och poängterar tydligt att Shell inte har något här att hämta, säger Carl Piper, ordförande i Heaven or sHell.

Debatten var initierad av Gustav Fridolin (MP), vars interpellation hade rubriken ”Stopp för utvinning av fossila bränslen”. Interpellationen var ställd till miljöminister Andreas Carlgren (C), men besvarades av närings- och energiminister Maud Olofsson (C).

Också Carlgren har dömt ut gassatsningar i Sverige. I en valdebatt i Sveriges Radio den 29 augusti 2010 sa reportern: ”Det är ju inte bara uran som många olika bolag letar efter i Sverige. Det är också naturgas, fossil naturgas, och olja.” Miljöministern svarade: ”Du vet ju att vi vare sig vill ha naturgas eller mer olja här. Vi har ett program för att tvärt om göra oss oberoende av fossila bränslen. Alliansregeringen går ju i spetsen för att göra oss oberoende av fossila bränslen.

Läs snabbprotokollet från kammaren

Se webb-tv från interpellationsdebatten

Läs ett utdrag av debatten nedan.

Bilaga: Utdrag ur interpellationsdebatten

Närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

– Gustav Fridolin har frågat miljöministern om han avser att verka för ett stopp av storskalig utvinning av fossilgas i Sverige, likt den det prospekteras för i Skåne. (…)

– I regeringens energiproposition (2008/09:163) är det tydligt att en storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige inte är aktuell.

Gustav Fridolin (MP)

– I svaret säger hon nämligen att ”en storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige inte är aktuell”. Jag tackar för detta tydliga besked till mig och alla som har engagerat sig och oroat sig för en annan framtid för Österlen och Sverige. (…)

– För visst måste det väl vara så, näringsministern, att de planer som Shell har haft nere i Skåne och där man tänkte sig stå för Sveriges framtida gasförsörjning i decennier är att betrakta som ”storskalig utbyggnad av naturgas”?

Bo Bernhardsson (S)
– Den stora utmaningen ligger bland annat i att göra oss oberoende av och fasa ut fossila bränslen i energisystemet. Det kan också ifrågasättas om det är särskilt klok näringspolitik och jobbpolitik. Det är säkert så – jag är övertygad om det – att det på lång sikt är mer inkomstbringande och jobbskapande politik att vårda de värden, natur- och rekreationsmöjligheter, som gör att till exempel besöksnäringen utvecklas. Det ena är ganska kortsiktig exploatering. Det andra är långsiktigt betydligt vettigare och mer hållbart. (…)
– Jag skulle emellertid vilja se en ny översyn av minerallagstiftningen som gör att allmänintressena, lokala demokratiska intressen, naturvårdsintressen och miljövårdsintressen får en starkare position än vad de har i den nuvarande lagstiftningen. Markägarintresset har nämnts här, och det är naturligtvis viktigt. Men man ska vara klar över att markägarintresset kan köpas för pengar. (…)
– Därför skulle jag vilja betona att man i en sådan översyn borde se till att framför allt stärka lokala, demokratiska och gemensamma intressen. De är ofta välgrundade och kloka när det gäller att vårda sin egen omgivning och sin miljö.

Maud Olofsson (C)

När det gäller gasens position i energipolitiken framöver är det bara att läsa energipropositionen. Där står det att vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt. Det står redan fastslaget i energipropositionen.

– Hur styr vi då så att vi slipper det? Det är med koldioxidskatten. Det är inte genom att hoppa in i olika processer och säga: Vi stoppar detta, vi hindrar detta och vi lyfter fram detta. Vi säger: Det är koldioxidskatten som styr detta. Det är så vi fasar ut alla de fossila bränslen som vi i dag har. (…)

– Vi har dessutom sagt att vi vill ha en bensinoberoende fordonsflotta. Det är också en signal. Det råder ingen tvekan om vad regeringen vill. Det är mer förnybart, mer energieffektivisering och mindre fossila bränslen. Sedan får marknaden reagera på detta precis som man gör i fordonsindustrin eller på andra områden.

– Det som är viktigt för mig är att när det är prospektering och annat ska man ha tydliga miljökrav och regler, och det ska finnas en bra lokal förankring och en bra lokal dialog i de här sammanhangen. I övrigt styr vi mot det gröna och det förnybara.

Gustav Fridolin (MP)

– När Maud Olofsson ska förtydliga interpellationssvaret, som skulle göra klart att en storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige inte är aktuell, pekar hon i och för sig mycket klokt på koldioxidskatter. Men regeringen har gjort klart att några skattehöjningar på det området inte är att vänta under mandatperioden.

– Om jag förstår dig rätt utesluter du en översyn av minerallagen eller ett ingripande i de tillståndsprocesser som kommer att följa och också falla på regeringens bord för att se till att det som nyss sades ska blir verklighet, nämligen att se till att en storskalig fossilgasutvinning i Sverige inte ska blir aktuell. Det oroar mig.

Maud Olofsson (C)

– Återigen: Om man behöver göra översyner eller förbättra saker och ting så att vi får en bättre lokal förankring är jag beredd att göra det. Jag tror att man hela tiden måste följa lagstiftningen och se till att den är relevant vid varje tidpunkt. (…)

– Det står mycket tydligt i energipropositionen att det inte ska vara någon storskalig utbyggnad av gas i Sverige. Låt mig upprepa det. Det finns ingen anledning till det eftersom vi har så många andra resurser.

Gustav Fridolin (MP)

– Tänk att ett tack kan vara så provocerande! Maud Olofsson gör liksom energipropositionen, som hon citerar ur, klart att en storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige inte är aktuell. Men jag kan inte höra att ni har några andra verktyg för att verkställa detta än redan aviserade sådana i budgeten i form av koldioxidskattehöjningar. Jag hör ingenting som handlar om tillståndsprocessen eller översyn av minerallagen. Det är detta som gör mig orolig.

– Koldioxidskattehöjningarna var kända för Shell när de bestämde sig för att börja prospektera för en storskalig fossilgasutvinning i Skåne. Uppenbarligen räcker inte dessa styrmedel för att stoppa Shell från att gå runt och drömma om att börja bryta upp Österlen för att borra upp fossilgas. Där behöver vi fler verktyg, och där är tillståndsprocessen och minerallagen de verktyg som vi också har för att styra framåt mot en mer förnybar energi och mot framtidsindustrier snarare än fossilgasutvinning. (…)

– När det gäller vindkraften, herr talman, finns det ett kommunalt veto. Kommuner kan stoppa vindkraftsuppbyggnader på ganska lösa boliner – det får vi väl erkänna. När det gäller prospektering för fossilgas eller till och med utvinning av fossilgas finns inte detta veto. Tycker inte näringsministern att det finns någonting märkligt i den svenska lagstiftningen här? En kommun som vill satsa på en förnybar energikälla i stället för fossilgas får inte göra detta val. Men en kommun som vill stoppa vindkraftsutbyggnaden har valet.

Maud Olofsson (C)

– Jag tror att det står klart för alla att denna regering mer än någon annan regering tidigare är beredd att ställa om energisystemet. Vi hade önskat att vi kunde ha nått en bred överenskommelse med oppositionen, men det lyckades inte.

– Jag är mycket stolt över att kunna redovisa de resultat som vi har åstadkommit under mandatperioden, där vi ser att det förnybara nu tar ökad mark. Det kommer också att vara alldeles nödvändigt. Vi har i propositionen och i riksdagsbeslutet tydligt sagt att vi inte ska ha någon storskalig fossil del av vårt energisystem. Det står fast. Vi styr med generella styrmedel. Jag tror att det är den tydligaste signalen till marknaden för att man ska kunna ställa om.

– Jag tror inte heller att det råder någon tvekan om vad regeringen tycker visavi företagen. De vet att det är det förnybara som ska komma fram. (…)

– Ser man till effektiviteten i vårt system är det förnybara, bioenergi, vindkraft och kraftvärme, det som är hållbart på lång sikt också globalt. Det är därför som vi driver på den utvecklingen. Någon tvekan om den gröna omställningen finns inte hos regeringen.