Närings- och energiminister Maud Olofsson har nu svarat på Gustav Fridolins fråga från den 27 maj. Ett svar som inger oro speciellt som det i dagarna blivit klart med prospektering på Gotland. (Länk till helagotland.se)

Här är Näringsministerns svar:

Gustav Fridolin har frågat mig om jag är beredd att låta utreda frågan om förbud mot utvinning av fossila bränslen i Sverige.Frågan är ställd mot bakgrund av oron för fossila bränslen och att Bergmästaren nyligen har beslutat om undersökningstillstånd för olja och gasformiga kolväten på Gotland.

Inom Regeringskansliet förbereds nu en översyn av vissa regler inom minerallagen (1991:45). Detta i syfte att öka markägares och kommuners tillgång till information om undersökningstillstånd. I denna översyn ingår inte förbud mot utvinning av fossila bränslen. I regeringens energipolitik finns åtgärder för bland annat förnybar energi och energieffektivisering vilka ger en tydlig styrning mot ett minskat beroende av fossila bränslen. Regeringen avslog den 5 mars 2009 en ansökan om provborrning efter olja sydost om Gotland.

Länk till riksdagen