Bild Lotta Nordstedt

Vi har alltid påpekat att det även finns risker i samband med Shells provborrningar som genomfördes på tre platser i Skåne. Även om provborrningarna gjordes för att ta bergprover och man inte använde frackingtekniken, har man dock skapat tre borrhål djupt ner i alunskiffern och på detta vis öppnat vägar för alunskifferns giftiga ämnen att söka sig till våra vattentäkter.

Det har uppstått en hittills inte avklarad juridisk tvist mellan Shell och de närboende vad gäller tidpunkten och intervaller för provtagning i vattenbrunnar. Vi håller med de berörda invånarna att prover bör tas upp till 10 år efter borrningen av det enkla skälet att det underjordiska vattenflödet är väldigt långsamt.

Att vi har fog för våra farhågor gällande provborrningen understryks av en rad nya rapporter som presenterades i november 2010. En del kommer från statliga Delaware River Basin Commission, andra gjordes åt miljöorganisationen Delaware Riverkeeper Network. Båda sidor visar tydligt upp riskerna i samband med provborrning

Borrhål som drivits up till 2500 meter för att nå Marcellusformationen skapar vägar där de föroreningar som förekommer naturligt skulle kunna spridas till mark och ytvatten. (Delaware River Basin Commision)

Oavsett om de är vertikala eller horisontella medför alla borrarbeten som äger rum i skifferformationer avsevärda risker för mänsklig hälsa och för miljön. (Delaware Riverkeeper Network)

Du kan du läsa mera på Pro Publicas hemsida där du även kan ladda ner ovan nämnda rapporter.