I december 2007 inkom Shells ansökan om undersökningstillstånd till Bergsstaten. Undersökningstillstånd beviljades av Bergsstaten i maj 2008. Beslutet kungjordes i tidningar och gick ut till alla berörda kommuner. Det hade kunnat bli överklagat till den 30 juni 2008, vilket också gjordes av enskilda. Efter överklaganden till samtliga möjliga instanser beslöt slutligen Regeringsrätten, som är högsta instans, att inte behandla ärendet och undersökningstillståndet kvarstod då.

Då det dock enligt minerallagen inte är nödvändigt att hålla samråd med alla markägare i det berörda området var majoriteten av invånarna inte medvetna om varken undersökningstillståndet eller deras möjlighet att överklaga. Och i synnerhet fanns det inga uppgifter om undersökningsarbetets karaktär och konsekvenser. Detta kan vara anledningen till att många kommuner inte hade några synpunkter i sina remissvar till bergsstaten.

I november 2008 började Shell sina undersökningar med seismiska mätningar längs olika landsvägar inom kommunerna Sjöbo, Hörby och Tomelilla. Och under senvåren 2009 sattes rättsprocessen kring tillstånden för de tre provborrningsplatserna igång.

Samtliga av de tre nu genomförda provborrningarna har Shell genomfört innan tillståndsprocessen avslutats.

Endast rättsprocessen kring den första borrningen i Ry (Sjöbo) vintern 2009/2010 är hittills avslutad. Slutgiltiga överklaganden kring de numera avslutade borrningarna i Oderup (Hörby) och Hedeberga (Tomelilla) ligger hos Miljödomstolen, Miljööverdomstolen och Kammarrätten för avgörande framöver.

Du kan ta del av beslut från miljönämnder, länsstyrelsen och domstolar samt deras överklaganden. Händelserna är uppdelade per kommun.

Följande lista uppdateras allteftersom nya beslut tillkommer. Senast uppdaterad 2011-08-31.

Sjöbo

 • I maj 2009 kommer Shells anmälan om miljöfarlig verksamhet in till Sjöbo kommun gällande provborrning i Ry. Då verksamheten klassas som ”djupborrning” i lagen så krävs inte tillstånd, utan enbart en anmälan till kommunens miljökontor.
  Öppna pdf.
 • Kommunens miljö- och byggnadsnämnd beslutar i juni 2009 att tillåta provborrningenmed mindre tillägg till Shells föreslagna skyddsåtgärder.
  Öppna pdf.
 • Kommunens beslut överklagas av närboende till Länsstyrelsen som i november 2009 avslår överklaganden. Trots pågående utredning börjar Shell i oktober 2009 sin provborrningsverksamhet.
  Öppna pdf.
 • De närboende och föreningen Heaven or sHell överklagar i december 2009 Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen och kräver ett stopp på borrningen medan domstolsprocesserna pågår.
  Öppna pdf.
 • Miljödomstolen (a) avslog i sitt delbeslut den 8 januari 2010 de närboendes begäran om ett interimistiskt (tillfälligt) förbud av Shells verksamhet tills frågan är utredd och samtidigt nekas Heaven or sHell (b) rätten att överklaga.
  Öppna pdf (a), öppna pdf (b).
 • Borrningen i Sjöbo är avslutad i slutet av januari 2010 innan Heaven or sHells överklagande av avvisningen till miljööverdomstolen är prövat och innan det har kommit fram ett domslut från miljödomstolen.
  Öppna pdf.
 • Miljödomstolen beslutar den 8 januari 2010 att avvisa(dvs inte behandla) överklagandet av Heaven or sHell.
  Öppna pdf.
 • Miljööverdomstolen beslutar den 8 mars 2010 att inte bevilja prövningstillstånd för Heaven or sHells överklagande, och Miljödomstolens beslut står därmed fast.
  Öppna pdf.
 • Den 7 april 2010 beslutar Miljödomstolen slutgiltigt att tillåta borrningen och avslår därmed de närboendes överklagande från januari, drygt två månader efter borrningen avslutats.
  Öppna pdf.

Hörby

 • Hörby får in en liknande anmälan som Sjöbo den 7 juli 2009 för en borrning i Oderup.
  Öppna pdf.
 • Hörby kommun, genom sin miljönämnd, förbjuderden 24 september 2009 Shell att provborra.
  Öppna pdf.
 • Miljönämndens beslut överklagas i oktober 2009 av Shell till Länsstyrelsen.
  Öppna pdf.
 • Närboende kontaktar Shell i november 2009 och kräver att de i egenskap av sakägare ska få del av Shells arbetsplan som Shell meddelat Bergsstaten. En sakägare har enligt minerallagen rätt att lämna synpunkter på arbetsplanen innan undersökningsarbetet påbörjas.
 • Samma månad svarar Shell de närboende och hävdar att de inte är sakägare.
  Öppna pdf.
 • Länsstyrelsen ger Shell rätt genom beslut i december 2009.
  Öppna pdf.
 • Närboende begär i december 2009 att Bergsstaten ska fastställa att de är sakägare och ska tillsändas arbetsplanen.
 • Bergsstaten beslutar 30 december 2009 att de närboende inte ska anses vara sakägare enligt minerallagen.
  Öppna pdf.
 • I januari 2010överklagar Hörby kommun (a), närboende och Heaven or sHell (b) Länsstyrelsens tillstånd för borrningen till Miljödomstolen.
  Öppna pdf (a), öppna pdf (b).
 • I januari 2010, efter knappt två veckors handläggning, kommer först ett delbeslut från Miljödomstolen och några dagar senare ett slutbeslut där samtliga överklaganden avslås.
  Öppna pdf.
 • Den 18 januari lämnar Shell in en tilläggsanmälan som avviker så pass mycket från ursprungsanmälan att Hörby kommun beslutar att pröva den som en ny anmälan.
  Öppna pdf.
 • Närboende överklagar Bergsstatens beslut i sakägarfrågan till Länsrätten i slutet av januari 2010.
 • De närboende, Heaven or sHell (a) och Hörby kommun (b) överklagar i februari 2010 både delbeslutet och slutbeslutet till miljööverdomstolen.
  Öppna pdf (a), öppna pdf (b).
 • Miljööverdomstolen ger inte Heaven or sHell prövningstillstånd i frågan om delbeslutet.
  Öppna pdf.
 • Den 25 februari 2010 förbjuder miljönämnden för andra gången Shells provborrning då de anser att verksamheten i tilläggsanmälan från den 18 januari tillsammans med den ursprungliga anmälan ger ännu starkare skäl att förbjuda den.
  Öppna pdf.
 • Shell överklagar miljönämndens beslut till Länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen upphäver den 5 mars 2010 för andra gången miljönämndens beslut.
  Öppna pdf.
 • I mars 2010 överklagar närboende länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen och vid samma tid påbörjar Shell anläggandet av provborrningsplatsen i Oderup.
 • Den 1 april 2010 beslutar Länsrätten, som nu har bytt namn till Förvaltningsrätten, att inte erkänna de närboende som sakägare enligt minerallagen.
  Öppna pdf.
 • Den 6 april 2010 är borriggen på plats i Oderup och borrningen påbörjas senare under april.
 • I mitten av april 2010 överklagar närboende förvaltningsrättens avslag i sakägarfrågan till Kammarrätten, som i juni 2010 beslutar att inte meddela prövningstillstånd.
  Öppna pdf.
 • Miljödomstolen avslår 27 april 2010 överklagandena om tillstånd för provborrning.
  Öppna pdf.
 • I maj 2010 överklagar närboende Miljödomstolens beslut om tillstånd till Miljööverdomstolen, som beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Borrningen i Oderup avslutas.
  Öppna pdf.
 • Närboende överklagar i september 2010 till Länsstyrelsen miljönämndens beslut om att uppföljande vattenprover ska tas tre år efter avslutad provborrning, och kräver fler provtagningar. Länsstyrelsen avvisar i april 2011 dessa överklaganden med hänvisning att de inte är sakägare i frågan.
  Öppna pdf.
 • Shell (1) överklagar i maj 2011 Länsstyrelsens beslut som ger miljönämnden rätt att provtagning ska ske  efter 3 år. Miljödomstolen (2) avvisar dock i augusti Shells överklagan och ger Hörbys miljönämnd rätt.
  Öppna pdf (1).
  Öppna pdf (2).
 • Närboende (1) överklagar i maj 2011 Länsstyrelsens beslut om avvisning till Miljödomstolen och får i slutet av augusti rätt vilket innebär att målet återvisas till länsstyrelsen för ny prövning (2).
  Öppna pdf (1).
  Öppna pdf (2).

Tomelilla

 • Tomelilla får sin anmälan om provborrning i Hedeberga från Shell den 3 augusti 2009. Anmälan handläggs av Ystad-Österlenregionens miljöförbund (Tomelilla kommuns miljökontor är hopslaget med Ystad och Simrishamn till ett miljöförbund).
  Öppna pdf.
 • Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar den 25 september 2009 att föra över ärendet till Länsstyrelsen eftersom man anser att det i själva verket handlar om ett tillståndsärende för utvinning som därmed ska handläggas av Länsstyrelsen.
  Öppna pdf.
 • Shell överklagar miljöförbundets beslut i oktober 2009 till Länsstyrelsen och kräver att Shells anmälan om verksamheten ska godtas, inklusive de förslag till skyddsåtgärder som Shell presenterat i sin anmälan.
  Öppna pdf.
 • Liksom i Hörby väljer Länsstyrelsen att ge rätt åt Shells överklaganoch sänder ärendet åter till miljöförbundet den 18 januari 2010, för handläggning.
  Öppna pdf.
 • Länsstyrelsens beslut överklagas i början av februari 2010 av Ystad-Österlenregionens miljöförbund (a), närboende samt Heaven or sHell (b) till Miljödomstolen.
  Öppna pdf. (a), öppna pdf. (b)
 • Miljödomstolen håller med Länsstyrelsen och avslår den 16 februari 2010 alla överklaganden, samtidigt som Miljödomstolen beslutar att Länsstyrelsen ska fastställa vilka skyddsåtgärder som Shell skall vidta under borrningen.
  Öppna pdf.
 • Ystad-Österlenregionens miljöförbund och närboende överklagar Miljödomstolens dom till Miljööverdomstolen i mitten av mars 2010.
  Öppna pdf.
 • Miljööverdomstolen beslutar 26 april 2010 att inte bevilja prövningstillstånd (och därmed att inte behandla ärendet) och Miljödomstolens tillstånd och Länsstyrelsen beslut om skyddsåtgärder står därmed fast.
  Öppna pdf.
 • I maj 2010 överklagar närboende Länsstyrelsens beslut om försiktighetsmått (skyddsåtgärder) till Miljödomstolen och kräver skärpta försiktighetsmått.
 • Shell avslutar borrningen i Hedeberga utanför Tomelilla i mitten av juli 2010. Miljödomstolen avskrev i augusti 2010 målet då provborrningen redan var avslutat.
  Öppna pdf.