EU-parlamentet säger ja till utökad miljöprövning av skiffergasprojekt. Svenska parlamentariker i blocköverskridande samsyn att frackingtekniken ska föregås av miljökonsekvensbedömning.

Efter långdragna förhandlingar och en månads uppskjutning röstade EU-parlamentet i onsdags för ett antal positiva förändringar i miljökonsekvensdirektivet. Beslutet som omfattar olika sorter av miljöfarlig verksamhet togs i slutomröstningen med knapp marginal (332 ja/ 311 nej/ 14 nedlagda). I en delomröstning som gällde användandet av frackingtekniken för skiffergas fanns en tydligare majoritet som krävde att fracking endast få användas om det föregås av miljökonsekvensbedömningar, oavsett om det är under undersöknings- eller utvinningsfasen (364 ja/ 292 nej/ 9 nedlagda).

Till skillnad från slutomröstningen som fick stöd av alla svenska partier förutom från (M) och (KD) kom endast en enskild nej-röst från Moderaterna i delomröstningen om fracking. Övriga närvarande valde att rösta för denna kompromiss som hade kommit in i sista minuten. Heaven or sHell hade tillsammans med andra svenska grupper och många europeiska miljöorganisationer jobbat för ett ännu mera omfattande förslag vilket dock inte fick majoritet bland ledamöterna.

I ett nästa steg sker nu förhandlingar med Europeiska rådet där även övriga i onsdags antagna förslag, bland annat om att minska risken för intressekonflikter och ökad information och delaktighet för allmänheten kommer att behandlas.

– Vi är oerhört glada att våra svenska parlamentariker nästan enhälligt delar våra farhågor gentemot frackingtekniken och röstade för införandet av obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningar. Det har uppenbarligen lönat sig att vi i miljörörelsen har drivit på händelserna på EU-nivå, säger Carl Piper från Heaven or sHell.

– Samtidigt blir det tydligt att de tidskrävande processerna inom EU inte är till hjälp för akut drabbade områden i Sverige. Provborrningar på Öland och Gotland och i Östergötland sker under dagens gällande svensk lagstiftning och därmed utan nödvändiga miljöprövningar och samråd, fortsätter han.

– Sverige som medlemsland har liksom Frankrike rätten att förbjuda fracking och skiffergas, oavsett vilket regelverk som kommer att tas fram inom EU. Den blocköverskridande samsynen som visades i veckans omröstning ger oss hopp att vi inom snar tid får till stånd det av många eftertraktade förbudet även hos oss, avslutar Carl Piper.

Läs även:
Heaven or sHells tidigare pressmeddelande ”Ödesdiger omröstning om skiffergas i EU-parlamentet”
Vote Watch Europe Information om slutomröstningen
Vote Watch Europe Information om delomröstningen angående skiffergas
EU-parlamentets pressmeddelande Skiffergas – nya frackningsprojekt måste gå igenom miljötester
Partiernas pressmeddelanden/kommentarer:
– Centerpartiet
– Folkpartiet
– Miljöpartiet
– Socialdemokraterna
– Vänsterpartiet
Food & Water Europe pressmeddelande
Friends of the Earth Europe pressmeddelande