2010-04-08

Riksdagsfråga om tillståndsprövning av Shells provborrning

En skriftlig fråga om tillståndsprövningen av Shells provborrning har nu besvarats av miljöminister Andreas Carlgren (C). Christin Hagberg (S) skriver bland annat följande:

”Energiföretaget Shell har av Bergsstaten och Länsstyrelsen i Skåne fått tillstånd att provborra efter naturgas i Lövestad i Sjöbo kommun.

En lokal opinion – nätverket Heaven or sHell – har överklagat beslutet om provborrning till Miljödomstolen. Miljödomstolen har prövat målet och kommit till slutsatsen att det inte finns några invändningar mot Shells provborrningar. Men Miljödomstolens dom kommer i efterhand. Shell har både fått börja och avsluta provborrningarna innan ärendet är färdigbehandlat.

Anser näringsministern att en beslutsordning om tillämpningen av minerallagen, som innebär att tillstånd till provborrning ges innan ärendet är färdigbehandlat, är en ur demokratisk synvinkel rimlig beslutsordning?”

Mot denna bakgrund är frågan till näringsministern:

Kommer näringsministern att ta några initiativ i syfte att ändra beslutsordningen?

Miljöminister Andreas Carlgren besvarar frågan:

”Den rättsliga behandlingen av provborrning efter naturgas sker bl.a. med stöd av miljöbalken. I miljöbalken finns bestämmelser som under vissa förutsättningar gör det möjligt att stoppa eller medge utförandet av en viss verksamhet fram till dess att själva prövningen avslutats.

Jag ser således i dag ingen anledning att i nu aktuellt avseende ta några initiativ till att ändra miljöbalkens beslutsordning.”

Läs den skriftliga frågan på riksdagens webbplats

Läs svaret på den skriftliga frågan på riksdagens webbplats