2009-10-12

Rödgröna oppositionen och flera borgerliga riksdagsledamöter mot Shells gasutvinning

Den rödgröna oppositionen är motståndare till ”fossilutvinning”, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar Shells planer i Skåne och både borgerliga och socialdemokratiska riksdagsledamöter vill ändra i minerallagen, för att öka kommunernas möjlighet att stoppa exempelvis gasutvinning.

– Det lokala motståndet mot Shells planer att utvinna fossilgas i Skåne sprider sig nu också till riksdagen, säger Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell.

Redan i våras skrev de tre partierna i den rödgröna oppositionen i en gemensam riksdagsmotion att ”istället för den fossila naturgasen bör Sverige öka produktionen av biogas” samt att ”vi kommer inte heller att medverka till storskalig fossilutvinning i Sverige”.

Under allmänna motionstiden har det nu lämnats in en rad motioner som direkt eller indirekt berör Shells planer på gasutvinning i Skåne. Här är ett utdrag (resten återfinns längts ned i detta pressmeddelande):

”I exemplet naturgas är det förvånande, och i grunden orimligt, att man inte tar hänsyn till klimatutmaningen och de beslut som fattats eller måste fattas på klimatområdet och som innebär att fossila bränslen skall fasas ut”, skriver socialdemokraterna Christin Hagberg och Bo Bernhardsson.

”För de skånska kommunerna Tomelilla, Sjöbo och Hörby aktualiseras problemet när man nu drabbas av att det genomförs provborrningar efter naturgas”, skriver moderaten Mats Sander.

”I Skåne har ett oljebolag långt framskridna planer på att söka efter fossilgas och det kommer att bli ett antal provborrningar som markägarna inte kan neka tillstånd till”, konstaterar centerpartisterna Lennart Pettersson och Eva Selin Lindgren.

”I Skåne har Shell fått bergmästarens tillstånd att prospektera efter naturgas på en yta som motsvarar en femtedel av hela landskapets yta. /…/ Mot bakgrund av klimatsituationen och nödvändigheten av att fasa ut de fossila energislagen och i stället lyfta fram de förnybara energislagen ter sig denna provborrning och eventuella utvinning förankrad i ett bakåtsträvande tankesätt”, skriver miljöpartisterna Karin Svensson Smith, Tina Ehn och Per Bolund.

– Framtiden ligger inte i en ökad utvinning av fossila bränslen. Det är med investeringar i förnybar energi och energieffektivisering vi skapar ett hållbart samhälle, säger Carl Piper.

Nedan presenterar Heaven or sHell en lista över dessa motioner med valda citat ur relevanta motioner.

Riksdagsmotioner som tar upp frågan om utvinning av fossilgas eller möjligheterna att stoppa prospektering och provborrning

Nedan listas motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden och som tar upp frågan om utvinning av fossilgas samt möjligheterna att stoppa prospektering/provborrning. Utöver dessa finns ytterligare ett antal motioner som kräver en översyn av minerallagen på grund av det ökade intresset för uranprospektering.

Per Bolund och Kent Persson (MP, V) Avvisa fossilutvinning i Sverige

”I den förra regeringens klimatproposition (2005/06:172) betonades att ”en storskalig utbyggnad av naturgasnätet riskerar med stor sannolikhet att ta marknadsandelar från biobränslen. För att skapa förutsättningar för att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är det därför avgörande att inte en sådan utbyggnad sker.”.” Denna skeptiska grundsyn till naturgas delades av samtliga partier i den parlamentariska klimatberedningen, som slog fast: ”Beredningen avvisar sålunda en expansion av naturgasanvändningen i Sverige och bedömer att ytterligare introduktion av naturgas – annat än i industriella processer där andra fossila bränslen ersätts – inte ligger i Sveriges klimatpolitiska intresse.”. Denna formulering kritiserades av olje- och gasbolaget Shell som i sitt remissvar på Klimatberedningens ”beklagade” att beredningen intagit denna ställning: ”Det ligger i Sveriges klimatpolitiska intresse att fossila bränslen med mindre påverkan används i högre utsträckning”, skrev Shell.  Och i regeringens klimatproposition från mars 2009 avvisas inte längre en expansion av naturgasanvändningen i Sverige, utan istället betonas att naturgasen ”kan ha betydelse under en omställningsperiod”. Kanske är det denna olyckliga omsvängning från regeringens sida som inspirerat Shell att nu inleda omfattande provborrningar efter naturgas i Skåne.”

Christin Hagberg och Bo Bernhardsson (S) ”Ändringar i minerallagen”

”I Sverige idag råder en ganska febril aktivitet vad gäller provborrningar efter olika mineraler. Det är provborrningar efter bland annat naturgas i Skåne och uran i norra delarna av Sverige. I båda fallen handlar det om att leta efter energikällor som vi i politiskt fattade beslut har sagt att vi ska fasa ut från energisystemet. Dessutom pågår flera av dessa provborrningar i områden som är känsliga natur- och kulturmiljöer som vi i andra sammanhang och av andra skäl har sagt att vi ska värna. I exemplet naturgas är det förvånande, och i grunden orimligt, att man inte tar hänsyn till klimatutmaningen och de beslut som fattats eller måste fattas på klimatområdet och som innebär att fossila bränslen skall fasas ut.”

Mats Sander (M) ”Kommunal hänsyn vid tillämpning av minerallagen”

”För de skånska kommunerna Tomelilla, Sjöbo och Hörby aktualiseras problemet när man nu drabbas av att det genomförs provborrningar efter naturgas. Bergstaten har givit sitt godkännande men det finns lokala invändningar. Lagen är skriven från perspektivet att mineral-, eller i detta fall naturgasutvinning står över andra värden. I det skånska fallet finns viktiga naturoch kulturmiljöer att ta hänsyn till.”

Lennart Pettersson och Eva Selin Lindgren (C) Översyn av minerallagen

”I Skåne har ett oljebolag långt framskridna planer på att söka efter fossilgas och det kommer att bli ett antal provborrningar som markägarna inte kan neka tillstånd till.”

Johan Linander (C) ”Lägg ner Bergsstaten”

”Sverige är ett avlångt land och förhållandena skiljer sig väldigt mycket från det glesbefolkade malmrika Lappland till det tätbefolkade Skåne med världens bästa åkermark. Att en myndighet fattar beslut om allvarliga inskränkningar i äganderätten för människor 150 mil bort föranleder allt för ofta en stor misstro. Detta särskilt när de drabbade inte har någon möjlighet att själv påverka beslutet. Länsstyrelserna, och senare regionerna när vi har en nått fram till en regionindelning av vårt land, bör få ta över Bergsstatens tillståndsgivning medan kommunerna