Då Länsstyrelsen i Skåne gavs tillfälle att yttra sig över Shells prospekteringsansökningar för två områden i Skåne uttryckte Länsstyrelsen helt tydligt att det skulle vara olämpligt att ge ett sådant tillstånd som syftar till utvinning av fossilgas. Det argumenterades med Skånes pågående miljöarbete och oron för ökad miljöbelastning, både lokalt i de aktuella områdena och globalt med tanke på de fossila bränslenas negativa konsekvenser.

Ansökan ligger inte i linje med regeringens arbete med miljömålen och klimatproblematiken där man strävar efter att öka andelen förnyelsebar energi och inte med Länsstyrelsens arbete med att på regeringens uppdrag minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnyelsebar energi samt främja energieffektivisering. Att utvinna fossilgas till fossilt bränsle ligger inte i linje med nämnda uppdrag. (Läs pdf.)

Bergsstaten gav Shell prospekteringstillstånd enligt minerallagen, helt oavsett Länsstyrelsens och diverse kommuners och markägares yttranden. För Länsstyrelsen innebar detta att den under hela den följande processen inte längre kunde yttra sig som ovan enligt sin egen mening, utan numera endast agerade i sin funktion som myndighetsutövare.

Nästa steg för Shell var att ansöka om undersökningsarbete hos Bergsstaten för seismiska undersökningar längs med vissa allmänna vägar inom det undersökningsområde som av Shell kallas Colonussänkan, vilket beviljades av Bergsstaten. Undersökningsarbetstillståndet överklagades till Länsstyrelsen som inte godkände klaganden som sakägare och därför avslog överklagandet. Beslutet överklagades vidare.

Därefter skickade Shell in anmälningar för undersökningsarbeten till Sjöbo- Hörby- och Tomelilla kommuner och Länsstyrelsen gavs tillfälle att yttra sig.

Shell ålades att inkomma med diverse kompletteringar till sin anmälan.

Länsstyrelsen hade i sitt yttrande därefter inget att erinra förutsatt att alla risker genom förebyggande åtgärder eliminerades.

Ett väldigt starkt krav från Länsstyrelsen! Tyvärr urholkades det av vår lagstiftning som bygger på företagets egenkontroll och litar på privata konsulters bedömning av miljörisker. Läs mera i inlägget Vår miljölagstiftning.

Läs även Länsstyrelsens tydliggörande. Öppna pdf.

Sedan följde en lång resa med överklaganden till Länsstyrelsen från både markägare, kommuner och Shell som du kan ta del av under kategorin Överklaganden.