Miljöorganisationer i Bryssel fortsätter att lägga ner en stor del av deras arbete med att upplysa beslutsfattare och allmänheten om vad utvinning av skiffergas innebär och ifråga ställer även den ekonomiska lönsamheten. Och i Tyskland drar SRU –  Sachverständigenrat für Umweltfragen (Rådgivande Rådet för Miljö) slutsatsen att Fracking inte är nödvändigt för det som kallas ”Energiewende”.

Friends of the Earth Europe (i Sverige Miljöförbundet Jordens Vänner) presenterade precis två nya faktablad som behandlar skiffergasens ekonomiska myter:

Dessa två faktablad visar att skiffergas inte är det ekonomiska undret som förebådas av dess förespråkare. Med siffror från viktiga källor inom industrin och från ekonomiexperter, visar dessa dokument att skiffergas i bästa fall endast kan utgöra 2-3% av den europeiska efterfrågan på gas i 2030 och att det kan vara upp till tre gånger dyrare att utvinna den i Europa jämfört med USA.

Den amerikanska myten om ”billig och riklig” energi från skiffergas baseras på konstgjort låga priser som drivs av spekulation och överskattningar från industrin. Att försöka upprepa denna erfarenhet i Europa skulle bara leda till ännu högre gaspriser och skulle låsa offentliga subventioner till fossila bränslen på bekostnad av förnybar energi och energieffektivisering.

Faktabladen kan laddas ner som pdf:

A slow costly road to nowhere: shale gas development in Europe

Unconventional, and unfounded: The myth of cheap and abundant shale gas in the US

WWF European Policy Office bidrar med ett allmänt kritiskt ställningstagande och meddelar:

WWF motsätter sig exploatering av skiffergas i Europa. Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis att utveckling av skiffergas i EU och dess medlemsstater skulle vara förenlig med minskade koldioxidutsläpp på kort och lång sikt i EU: s energiförsörjning eller att det skulle hjälpa till att stanna långt under 2 gradermålet av den globala uppvärmningen. De ekonomiska fördelarna av skiffergas har överskattats, vilket skulle kunna hämma omställningen mot hållbar energi. Dessutom är vi bekymrade över de olika påvisade och potentiella negativa konsekvenser som kan innebära oacceptabla risker för människor och miljö på lokal nivå.

WWF:s positionsförklaring kan laddas ner som pdf:

WWF position on shale gas in the European Union – Keep Pandora’s Box firmly shut

SRU skriver i ett pressmeddelande:

Produktion av skiffergas i Tyskland kommer inte att minska energipriser, kommer inte heller att ge något märkbart bidrag till en tryggad energiförsörjning. Ur synvinkel av en tysk energipolitik, kan det därför inte finnas något intresse av en sådan produktion. Nuvarande kunskap tyder på att den inhemska potentialen för ekonomisk lönsam utvinning som omfattas av lämpliga miljöförhållanden är alldeles för liten för att ha någon nämnvärd inverkan på gaspriserna i Tyskland. Det skulle vara fel att revidera vår energi- och klimatpolitik i ljuset av billig skiffergas från USA. Dess inverkan på industrins konkurrenskraft är ofta överdrivna.

Pressmeddelandet på engelska kan laddas ner som pdf här.