Reglering av utvinningen av okonventionella fossila bränslen kan bli ett EU direktiv.

Så sent som i juni genomförde Frankrike en ny lag som förbjuder användningen av den omtalade utvinningstekniken hydraulic fracturing.

Nu blir skiffergas ett ärende för EU-parlamentet där ordföranden i parlamentets miljöutskott, den tyske socialdemokraten Jo Leinen, förbereder en kommande utredning. I sitt pressmeddelande med rubriken ”Shale gas needs environmental qualification” meddelar Jo Leinen bland annat att ”The European Commission should present life cycle analyses and studies on the impact of shale gas exploitation on the environment”

Anita Ullmann från Heaven or sHell deltog redan i våras vid ett möte i Bryssel där representanter från 7 länder fick möjlighet att diskutera skiffergasutvinning med EU-parlamentariker. Dessutom undertecknades gemensamt en skrivelse till EU-kommissionärerna Oettinger, Potocnik och Hedegaard.

Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och 2:e vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet skriver till Heaven or sHell:

”Jag är för ett totalförbud mot utvinning av skiffergas och skifferolja. Utvinningen kan orsaka enorma skador på grundvattnet bl a. Jag stöder helt Jo Leinens förslag om ett förbud och att införa ett energikvalitetsdirektiv. Det skulle kunna sätta stopp även för andra ohållbara energiformer, som t ex tar sand (aktuellt i Canada). Sverige bör göra som Frankrike, besluta om förbud om utvinning av skiffergas och olja. Vi kan inte börja utvinna ännu fler ohållbara energislag om vi ska ha någon chans att rädda jorden från en klimatkatastrof.”

Åsa Westlund och Marita Ulvskog, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och ledamöter i samma utskott skriver:

”Vi håller helt med Jo Leinen om att det inte är acceptabelt att skiffergas och skifferolja inte täcks av någon lagstiftning och att vi snarast bör reglera och ev. begränsa utvinning av skiffergas och skifferolja. Eftersom utvinningen kan innebära stora miljöproblem ser vi det som mycket problematiskt att utvinning idag kan fortgå oreglerat. Det är inte bara problematiskt därför att det direkt skadar miljön på den plats där det utvinns, men även för att det påverkar klimatet. Istället för att fortsätta investera oss fast i ett beroende av fossila bränslen måste vi investera i förnyelsebar energi. Det är bra att Frankrike går före med ett förbud för utvinning med hydraulic fracturing vilket fler länder borde överväga.”

Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell säger:

”Vi uppskattar och värdesätter ett tydligt besked från Åsa Westlund, Marita Ulvskog och Carl Schlyter. Samtidigt verkar det som om inte alla våra svenska representanter i miljöutskottet tar problematiken kring skiffergas och skifferolja på allvar. Med tanke på vad som tidigare hänt i Skåne samt aktuell prospektering på bland annat Öland och Gotland är det bekymmersamt att endast företrädare för två partier tar ställning till den fråga Heaven or sHell har ställt till samtliga svenska ledamöter i miljöutskottet.”

Läs Jo Leinens pressmeddelande (pdf)

Läs mera i The Guardian

Läs om Frankrikes förbud i Scientific American

Läs skrivelsen till EU kommissionärerna (pdf)