FRÅGA:

Var exakt på Gotland tänker man sig borra för oljeutvinning?
Hur nära tättbebyggt område har man rätt att lägga ett område för oljeutvinning?
Ann-Margret

SVAR:

Du kan se de inmutade områden i Bergsstatens kungörelse från 2012 som du kan läsa här. Det är möjligt att det finns nyare uppgifter på Bergsstatens hemsida som du hitta här. I den vänstra spalten på hemsidan finns en rubrik som heter ”Kartvisaren”. Gå in på den och klicka på Gotland i kartan så ser du att det för närvarande finns fyra undersökningstillstånd. Det går bra att begära ut handlingar från Bergsstaten om du vill få mera information.

Man skiljer mellan undersökning (prospektering) och utvinning/bearbetning (exploatering). För prospektering gäller enligt minerallagen följande :

Undersökningsarbete får inte utan medgivande av bergmästaren äga rum inom 1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan vägsträckning enligt fastställd vägplan, eller från järnväg, flygplats eller kanal som är upplåten för allmän trafik, 2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad, 3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller pensionat eller område inom tvåhundra meter från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer än femtio personer, 4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation eller industriell anläggning, eller 5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Beroende på vilken metod som används måste propspektören också ta hänsyn till bullervärden och annat som regleras genom miljöbalken. Minerallagen och mineralförordningen finns också på Bergsstatens hemsida.