Bild från stock.xchng

• Ökad användning av fossilgas ökar utsläppen av koldioxid

• Ökad användning av fossilgas konkurrerar ut bioenergi och andra miljövänliga energikällor

• Det är onödigt att bygga upp ytterligare ett storskaligt ledningsbundet energisystem

• Fossilgastillgångarna är begränsade

• Fossilgasen är dyr – priset på fossilgas har stigit kraftigt i takt med oljepriset

• Fossilgasnätet inkräktar på jord- och skogsbruket och ersättningen är dålig

• Turism och inflyttning påverkas negativt

• Boende utsätts för risker och kan inte påverka sin närmiljö

• Gasen kommer att föras fram genom landskapet genom nergrävda pipelines.

• Markägare har inte rätt att säga nej om Shell vill komma fram över deras mark.