Bild från un-naturalgas.org

Det finns idag oräkneliga rapporter från USA om förorenat dricksvatten i områden där fracking används.

Under själva frackingprocessen pressas stora mängder vatten som är blandat med ½ till 1% kemikalier och upp till 20% sand ned i borrhålet.

Det handlar om 4 till över 20 miljoner liter vatten per frackingtillfälle. För det första måste det komma någonstans ifrån och för det andra innebär det att ½% betyder många ton giftiga tillsatser som hamnar i ett enda borrhål.

Man har hittills kunnat identifiera mera än 200 olika giftiga och delvis cancerogena kemikalier och biocider som du delvis kan se på denna lista från engelska Tyndall Center. Ladda ner pdf.

Den översta delen av borrhålet förses med inneslutning av cement (casing) för att skydda grundvattnet. Det kan dock förekomma att cementen inte håller för det stora trycket utan skadas, så att det kemikalieblandade vattnet pressas in i grundvattenskiktet.

Att det underliggande skifferlagret spräcks är meningen för att frigöra gasen, men det kan uppstå okontrollerade sprickor som leder till att det förorenade vattnet flyter uppåt.

Efter själva frackingprocessen tar man upp den använda vätskan som måste omhändertas och saneras. Upp till 90% av vätskan blir kvar i berggrunden.

Fast det kan numera knappast kallas vatten. Fackmän använder begreppet ”flowback water”. På grund av alunskifferns sammansättning innehåller det giftiga tungmetaller som molybden, kadmium och zink, och kan även vara radioaktivt eftersom alunskiffern innehåller uran. Vattnet är dessutom 5 till 10 gånger saltare än havsvatten och är väldigt skadligt om det kommer i kontakt med mark eller grundvatten till exempel vid transporten.

Ett annat problem som kan uppstå är att gasen söker sig upp genom sprickorna in i grundvattensystemet där den fördelas i mycket små droppar och på detta vis hamnar i människors vattenbrunnar. Det är detta fenomen som leder till de numera ökända brinnande vattenkranarna och exploderande brunnar.

Se en interaktiv illustration från The New York Times.