Vilken påverkan har man noterat på grundvatten och andra vattenresurser?

SVAR:
Om allt sköts på rätt sätt ska det inte behöva läcka olja, diesel eller förorenad vätska från slambassängerna inom borrhålstomten. Det största problemet är när man spräcker sönder den gasförande bergarten med frackingmetoden. Då pumpas stora mängder kemikalieblandad vätska ner i borrhålet under så stort tryck att berggrunden spricker upp längs borrhålet. Sand i vätskan hindrar sprickorna att sluta sig och gasen kan strömma ut. En stor del av frackingvätskan försvinner under processen och det stora trycket öppnar nya och vidgar gamla sprickor och förbindelser i berggrunden. I USA har man konataterat att frackingvätska har tagit sig ut i grundvattenmagasin och tryckts upp till markytan via brunnar eller sprickor i marken.