Remissinstanserna har sagt nej, men bergsstaten ger tillstånd

Två företag förbereder för närvarande oljeutvinning på Gotland. Tethys Oil har ett undersökningstillstånd omfattande 54 000 ha och Shale Oil Sweden har lämnat in en ansökan rörande 45 000 ha. Sammanlagt handlar det om knappt en tredjedel av Gotlands yta.

Händelserna och reaktionerna på Gotland påminner om erfarenheterna av Shells gasprospektering i Skåne, inte minst vad gäller riskerna för grundvattnet, och tydliggör än en gång bristerna med den nuvarande minerallagen.

Gustav Fridolin har ställt en skriftlig fråga till näringsministern där han bl.a. skriver följande:

Utan en politik som aktivt styr bort från fossil energi så finns det anledning till oro

och

Näringsministern har inlett en översyn av minerallagen, men tidigare sagt att det inte är aktuellt att låta översynen omfatta frågan om kommunalt veto mot fossil utvinning eller förbud av fossil utvinning. Mot bakgrund av de pågående undersökningarna på Gotland vill jag ändå fråga näringsministern om hon är beredd att låta utreda frågan om förbud mot utvinning av fossila bränslen i Sverige?

Läs den skriftliga frågan till näringsministern på riksdagens hemsida

Läs bergsstatens kungörelse ang. Tethys Oil

Läs bergsstatens kungörelse ang. Shale Oil Sweden

Läs om motståndet om provborrning på helagotland.se

Se ett klipp om oljeprospektering på Gotland på SVT