2011-03-03
En skriftlig fråga om översyn av minerallagen har nu besvarats av närings- och energiminister Maud Olofsson (C). Ministern svarar att i den annonserade översynen av minerallagen kommer inte frågan om ett eventuellt kommunalt veto att ingå. Däremot framhåller hon återigen att det i regeringens energiproposition är tydligt att en storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige inte är aktuell.

Gustav Fridolin (MP) ställde den 22 februari en skriftlig fråga till närings- och energiminister Maud Olofsson (C) med anledning av att en representant för Näringsdepartementet i en artikel i Fria Tidningen (den 12 februari) säger att regeringen avser att göra en mindre översyn av minerallagen.

Frågan löd:

Kommer näringsministern att verka för att frågan om ett kommunalt veto mot utvinning av fossil energi och/eller ett förbud mot utvinning av fossil energi att finnas med i den annonserade översynen av minerallagen?

Närings- och energiminister Maud Olofsson (C) besvarar frågan:

”Den översyn av minerallagen som planeras ska ske mot bakgrund av att jag ser anledning att noga följa hur systemet med arbetsplaner har fungerat i praktiken. Jag vill också att det ingår en analys av information till kommunerna inom regleringen av undersökningstillstånd. Syftet är att uppnå större tydlighet och effektivitet i tillståndsprocessen.

I denna översyn kommer inte frågan om ett eventuellt kommunalt veto att ingå.”

Ministern skriver även:

”Jag vill återigen poängtera för Gustav Fridolin att energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ett tredje ben för energiförsörjning utvecklas för att minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft. För att åstadkomma detta måste kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion tillsammans svara för en betydande del av elproduktionen. Det tredje benet består i en satsning på förnybar energi, samtidigt som förutsättningar skapas för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. Detta stärker svensk försörjningstrygghet och konkurrenskraft samt minskar beroendet av fossila bränslen. I regeringens energiproposition (prop. 2008/09:163) är det tydligt att en storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige inte är aktuell. Regeringen anser att styrmedel som exempelvis koldioxidskatt är det bästa sättet att styra bort från fossila bränslen.”

Läs svaret på den skriftliga frågan på riksdagens webbplats

Läs den skriftliga frågan på riksdagens webbplats