Det är framförallt två lagar, minerallagen och miljöbalken, som bestämmer vad, vem och hur gas, olja och mineraler får utvinnas. Olika statliga organ är inblandade i hanteringen av undersökning och utvinning av våra naturtillgångar.

Minerallagen
När minerallagen kom till 1637 var vi långt ifrån ett demokratiskt samhälle. Lagen finns kvar idag, men även om den har förändrats ett antal gånger under årens lopp återstår det framför allt en punkt som känns ålderdomlig och odemokratisk: En enda person i riket, Bergmästaren, beslutar om undersökning och utvinning i hela landet och ingen, inte ens en drabbad kommun, har rätten att säga ifrån. Läs mer
Miljöbalken
Miljöbalken är vi i Sverige stolta över men i dessa sammanhang har det visat sig att det är en papperstiger. Systemet bygger allt för mycket på tillit till konsultföretag och egenkontroll av verksamhetsutövaren. Läs mer
Länsstyrelsen
När Länsstyrelsen i Skåne fick yttra sig om Shells ansökan påpekade man helt riktigt att utvinning av fossila bränslen inte låg i linje med Länsstyrelsens uppdrag, nämligen att se till att Skåne blir fossilfritt så snabbt som möjligt. Läs mer
Riksdagen
Många i riksdagen försöker ändra minerallagen och håller med oss om att det behövs ett kommunalt veto. Läs mer
Överklaganden
För alla som överklagat i de tre drabbade kommunerna i Skåne har resan varit lång och lärorik. Här kan också du ta del av hur det i praktiken fungerar. Läs mer
Bergmästaren
Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att bland annat handlägga och besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Bergmästaren är Bergsstatens chef. För närvarande är Åsa Persson bergmästare. Läs mer